Algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden / Leveringsvoorwaarden Goldschmeding Automatisering

Hieronder de Algemene Voorwaarden van Goldschmeding Automatisering. De kleine lettertjes van ons bedrijf Maar echt klein geschreven is het niet.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Goldschmeding Automatisering aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Goldschmeding Automatisering en de klant.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Goldschmeding Automatisering waarbij derden zijn betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Goldschmeding Automatisering die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. OffertesAlgemene Voorwaarden

3.1. Door Goldschmeding Automatisering uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 21 dagen. Goldschmeding Automatisering is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 21 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.
3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Goldschmeding Automatisering

4.1. Goldschmeding Automatisering verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Goldschmeding Automatisering bepaalde werkzaamheden verrichten door derden. 4.2. Goldschmeding Automatisering spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Goldschmeding Automatisering niet kan worden aangehouden, zal Goldschmeding Automatisering de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
4.3. Goldschmeding Automatisering gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.
4.4. Goldschmeding Automatisering aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Goldschmeding Automatisering is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
4.5 Goldschmeding Automatisering verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Domeinregistratie of andere registrars.. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en Goldschmeding Automatisering aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5. Verplichtingen- en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Goldschmeding Automatisering te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.2. De klant vrijwaart Goldschmeding Automatisering voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is. 5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Goldschmeding Automatisering de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm. ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Goldschmeding Automatisering.
5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Goldschmeding Automatisering na te komen.
5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Goldschmeding Automatisering gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Goldschmeding Automatisering alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling

7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 25% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling. 7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.
7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt Goldschmeding Automatisering de klant na het einde van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht een factuur.
7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Goldschmeding Automatisering onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Indien Goldschmeding Automatisering tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.
7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Leveringen

8.1 Goldschmeding Automatisering is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 9. Risico’s en transport

9.1. Het verzenden van gegevensdragers en/of producten is voor risico van opdrachtgever.
9.2. Het product is voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat Goldschmeding Automatisering het product heeft afgeleverd, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet is overgedragen. Derhalve blijft opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het product door oorzaak die niet aan Goldschmeding Automatisering kan worden toegerekend.
9.3. Het product is voor risico van opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

Artikel10. Reparatie

10.1 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Goldschmeding Automatisering.

Artikel 11. Duur van de overeenkomst domeinnamen en hosting

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van één jaar.
11.2 Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de cliënt een overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
11.3 Een overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van de in de overeenkomst overeengekomen periode en bij vooruit betaling gefactureerd, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt.
11.4 De duur van een overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. De duur van de overeenkomst voor domeinnaam registratie is gelijk aan registratie-periode vermeld in de tarievenlijst en anders altijd één jaar. Bij op uw verzoek aangepaste deel betalingen geldt de oorspronkelijke contractperiode.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst door Goldschmeding Automatisering

12.1 Goldschmeding Automatisering heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a) De cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
b) De cliënt maakt oneigenlijk gebruik van Internet.
c) De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving.
d) De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
e) De cliënt verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
12.2 De cliënt heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.
13.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.3. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn – voor zover niet in der minne – op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 Wijzigingen

2015-09-06. Opzegtermijn website en web hosting aangepast naar drie maanden. Betreft artikel 11.3
Uithoorn, 2 januari 2010 KvK: 51528770 | BTW: NL061657505B01 Goldschmeding Automatisering